Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez formularz kontaktowy

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest eOne Sp ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Dane zbierane są w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podane dane osobowe mogą być przekazywane partnerom eOne Sp mającym siedzibę poza granicami Polski, w związku realizacją celu wskazanego powyżej. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG będzie się to odbywało na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
– żądania przeniesienia danych ,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informujemy, iż w eOne Sp , został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@eone.biz.pl.

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o powyższą przesłankę będą przetwarzane przez eOne Sp w/w celach lub celu do czasu cofnięcia zgody lub zgód przez osobę, której dane dotyczą.